CĂN CỨ PHÁP LÝ

  • Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Ninh Thuận về kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021;
  • Căn cứ vào thông tư 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ KH&CN về việc “Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất”;
  • Đề án “Nghiên cứu đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất một số nhóm ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

MỤC TIÊU, QUY MÔ DỰ ÁN

Mục tiêu:

Điều tra, đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm dạng web: Hệ thống khảo sát, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp thuộc một số ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành đánh giá

Quy mô:

Khảo sát, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp thuộc nhóm ngành hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo, lắp ráp và các ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo hướng dẫn Thông tư 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019.

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THEO THÔNG TƯ SỐ 17/2019/TT-BKHCN

Ngày 10/12/2019 Bộ Khoa học & Công nghệ đã ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN về Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất” có hiệu lực ngày 25/01/2020 thay thế Thông tư 04/2014/TT-BKHCN. Hiện nay, trình độ và năng lực công nghệ sản xuất được đánh giá thông qua việc phân tích, đánh giá tổng hợp năm nhóm yếu tố thành phần bao gồm:

Nhóm hiện trạng công nghệ, thiết bị sản xuất (nhóm T);

Nhóm hiệu quả khai thác công nghệ (nhóm E);

Nhóm năng lực tổ chức, quản lý (nhóm O);

Nhóm năng lực nghiên cứu phát triển (nhóm R) và

Nhóm năng lực đổi mới sáng tạo (nhóm I),
LIÊN KẾT WEBSITE